روز اول تغییر استراکچر کانتینر

جانمایی و برش جای درب و پنجره بر روی کانتینر و آماده سازی جهت فریم گذاری