نمای ویلای عربی

در این نما قوس ها و دیوارهای مشبک کاری شده همراه با لوسترهای بزرگ استفاده شده تا با اهمست دادن و تجمل گرایی این سبک را هر چه بیشتر نمایان کند.

متریال اصلی به کار رفته شده در این نما میکروسنت است.

تقارن یکی از ارکان اصلی این سبک است و همانطور که مشخص است در این طرح نیز تقارن، نظم و هماهنگی خاصی وجود دارد.