کانکس اداری مهندسی

در هریک از کانکس های مهندسی یک میز برای ارشد آن قسمت و چهار میز برای کارمندان در نظر گرفته شده است . دید مستقیم پرسنل به سیستم های یکدیگر وجود ندارد و هر یک از پرسنل کمد و فضایی اختصاصی برای خود دارند .

از متریال چوب ، سنگ و شیشه برای طراحی این فضا استفاده شده است.

کانکس اداری مهندسی