Notice: تابع add_theme_support( 'html5' ) به طورنادرست فراخوانی شد. شما باید آرایه‌ای از نوع دیدگاه‌ها را پاس دهید. لطفاً برای اطلاعات بیشتر، اشکال زدایی در وردپرس را مشاهده کنید. (این پیام در نگارش 3.6.1 افزوده شده است.) in /home/rabinsma/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031

Deprecated: تابع get_page_by_title از نگارش 6.2.0 منسوخ شده است! به جای آن از WP_Query استفاده نمایید. in /home/rabinsma/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031
پروژه گلدن کی - همدان - rabinsmart
نما

goldenkey

سرمایه گذار و مجری: گروه ساختمانی رابین اسمارت

ساختمانی مدرن در دل پایتخت تمدن ایران

فروش پروژه گلدن کی

خرید کامل یک آپارتمان، شما در این روش یکی از واحد ها که به عدد سرمایه خود بیشتر نزدیک است را انتخاب کرده و  بعد اقدام به خرید آن واحد میکنید

 خرید سهام در پروژه گلدن کی ، در این روش نیاز به انتخاب واحدی نیست و فقط باید مشخص کنید چه میزان تمایل به سرمایه گذاری دارید و نه تنها از رشد ارزش سرمایه در صنعت مسکن بهره مند شوید که سود حاصل از تولید در صنعت ساخت و ساز را نیز کسب کنید

سرمایه گذاری ثابت کوتاه مدت با در آمد ماهیانه، این روش هم یکی از روشهایی است که شما می‌توانید با سرمایه گذاری در مجموعه حتی با اعداد پایین و به صورت کوتاه مدت منافع کسب کنید. در این روش سود ماهیانه دریافت خواهید کرد و در هر زمان که خواستید میتوانید قرارداد خود را به اتمام برسانید یا به یکی از دو روش قبل تغییر دهید.

پروژه مسکونی گلدن کی

سـاختمان گلدن کـى  دارای موقعیت مکانی دو نبش، که یـک نبش آن بـه خیابـان 18 مترى میـلاد و نبش دیگـر به کوچـه 8 مترى حافظ منتهى مى شـود و در یکـى از محله هـاى خوب شـهر همـدان در منطقه کوچه مشـکى خیابـان 18 مترى میـلاد قرار گرفتـه اسـت. زیـر بنـاى مناسـب سـاختمان بـه طراحـان مـا ایـن اجـازه را داد تـا بتواننـد نقشـه هاى واحدهـا را بـه صورت مفیدتر و با ترکیبى کاربردى طراحى کنند.

کوچـه مشـکى کـه محـل اجـراى پـروژه گلدن کـى  مى باشـد یکـى از مناطـق لوکـس و زیبـا بـراى سـکونت در همدان بــه حســاب آمــده و داراى محیــط آرام و همســایگان بــا فرهنــگ و آب و هــواى خــوب بــا دسترســى راحــت بــه اکثــر مناطق شهر و مراکز خرید است.

این مجتمع در 9 طبقه ، یک طبقه منفی 1 شامل پارکینگ و سالن بدنسازی، طبقه همکف شامل پارکینگ و لابی و همچنین 7 طبقه مسکونی شامل 14 واحد می‌باشد و در نهایت در قسمت بام نیز روف گاردن در نظر گرفته شده است.

در طراحی مشاعات 2 آسانسـور و دستگاه پله مجـزا بـا دکـورى شـیک بـراى ایـن سـاختمان طراحـى شـده اسـت تـا بتـوان دسترسـى سـاکنین را بـا سرعت و راحتى بیشترى به واحدها فراهم کرد.

 واحد ها در 2 تیپ طراحى شده اند:

واحدهاى تیپ : A 3 خوابه حدودا 180 مترى – داراى 2 پارکینگ

واحدهاى تیپ B : 2 خوابه حدودا 113 مترى – داراى 1 پارکینگ

کاربری

مسکونی

مساحت 

 538 متر مربع

متراژ زیربنا

 3600 متر مربع

تعداد سقف

 10

تعداد واحدها

14

خانه هوشمند

امکانات هوشمند سازى در تمامى مشاعات ساختمان به کار رفته و براى واحدها نیز زیرساخت خانه هوشمند تهیه و پیش بینى شده است. با این زیرساخت مشتریان مى توانند درخواست هوشمند سازى ساختمان را مطابق با نیازهاى خود بدهند و از امنیت و آرامشى که یک خانه هوشمند به آنها ارائه مى دهد استفاده کنند.

محل پروژه گلدن کی

کوچه مشکی که محل اجرای پروژه کلید طلایی میباشد, جز یکی از مناطق لوکس و زیبا برای سکونت در همدان بحساب آمده که دارای محیط آرام و همسایگان با فرهنگ و آب و هوای خوب با دسترسی راحت به اکثر مناطق شهر و مراکز خرید میباشد.


Deprecated: تابع get_page_by_title از نگارش 6.2.0 منسوخ شده است! به جای آن از WP_Query استفاده نمایید. in /home/rabinsma/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031

Deprecated: تابع get_page_by_title از نگارش 6.2.0 منسوخ شده است! به جای آن از WP_Query استفاده نمایید. in /home/rabinsma/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031

    خانهدرباره ماتماس با ما